Visietekst coalitie CD&V – Open VLD – Spa-Groen 2013-2018


zondag, 30 december, 2012

Visietekst coalitie CD&V – Open VLD – Spa-Groen 2013-2018

Visietekst coalitie CD&V – Open VLD – Spa-Groen (2013-2018)

Financiën:

Het vrijwaren van een budgettair evenwicht is een prioriteit voor de legislatuur 2013-2018.
We laten de totale schuldenlast niet opnieuw stijgen. We gaan slechts leningen aan voor investeringen die generatieoverstijgend en duurzaam zijn. 
Voor zover de gemeentefinanciën niet fundamenteel beïnvloed worden door externe factoren, zullen we de belastingen niet verhogen.
We streven een herschikking na van belastingen op arbeid en natuurlijke personen, naar vermogen, milieuvervuiling  en grote vennootschapen.
We hebben de ambitie om de werkingskosten te optimaliseren 

en de opcentiemen/aanvullende personenbelastingen te verlagen.

Mobiliteit

We voeren ons gemeentelijk mobiliteitsplan uit. We zetten in op duurzame mobiliteit. In wijken en woonkernen geven we prioriteit aan voetgangers en fietsers. Waar lokaal verkeer en zwakke weggebruikers samen gebruik maken van wegen, nemen we maatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.  We stemmen het openbaar vervoer beter af op de lokale behoefte.
Kwalitatieve fiets- en voetpaden, veilige kruispunten en trage wegen maken onze gemeente meer aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers.  We stellen een concreet investeringsplan op voor uitbreiding en onderhoud van fiets- en voetpaden.
Doorgaand, zwaar verkeer hoort op de grote verkeersassen thuis en moet daar vlotter kunnen doorstromen.

Waterbeheer
Integraal waterbeheer is een opdracht voor iedereen. We sensibiliseren bedrijven en gezinnen en optimaliseren de regelgeving. Samen voorzien we bijkomende ruimte voor waterbuffering  infiltratie- en overstromingsgebieden. Steunend op grondig studiewerk nemen we in overleg met onze buurgemeenten structurele maatregelen om het overstromingsgevaar te bestrijden. De investeringen in de scheiding van regen- en rioolwater worden verder gezet.

Politie en veiligheid
In de onderhandelingen over de schaalvergroting bij de politie staat de veiligheid van onze burgers en de efficiënte inzet van middelen centraal. We willen meer politie op straat en in de wijken, te voet of met de fiets. Bij noodoproepen is een snelle interventie cruciaal. Het toepassingsgebied van GAS-boetes wordt geobjectiveerd om echte overlast en kleine vormen van criminaliteit aan te pakken.

Een efficiënt en transparant bestuur
Het is de taak van het gemeentebestuur om via participatie actief burgerschap te bevorderen en de openbaarheid van bestuur te waarborgen. Naar de burger en bedrijven toe betekent dit dat open communicatie, transparantie en wederzijds respect centraal staan. De dienstverlening, elektronisch en aan de balie, verloopt efficiënt en klantvriendelijk.
De gemeentelijke adviesraden vormen een uitstekend klankbord voor het beleid. We stimuleren een evenwichtige samenstelling tussen mannen en vrouwen in deze raden.

Patrimonium
De gemeente zal haar patrimonium optimaal beheren. Uitgaande van een inventaris wordt het behoud, de bestemming en het (energie)beheer geëvalueerd.

Open ruimte en ruimtelijke ordening
Het gemeentelijk structuurplan is onze leidraad voor de ruimtelijke ordening. Via het land van Teirlinck versterken we de groene long van onze gemeente en verbinden we elke deelgemeente met groene elementen. In het land van Teirlinck zetten we in op allianties tussen landbouw, natuur, streekproducten, lokale economie, trage mobiliteit en duurzaam toerisme.

Welzijn en strijd tegen armoede
Het OCMW en het sociaal huis vormt de spil in de (pro)actieve strijd tegen kansarmoede en onze zorg voor welzijn.

Wonen
We werken mee met actoren op de sociale woonmarkt voor een aangepast woonbeleid, speciaal  voor jongeren, jonge gezinnen, senioren en mensen met een beperking.
We moedigen het 'thuis wonen' voor senioren aan. Wie echter kiest voor een woonzorgcentrum of serviceflat kan terecht in sfeervolle initiatieven, openbaar of privé. De wettelijk verplichte dagopvang wordt operationeel.
We staan open voor nieuwe woonvormen en nemen initiatieven om vergunde bouwpercelen op de markt te brengen. 

Wijkwerking.
We bouwen woonkernen en dorpen uit tot een leefomgeving waarin wonen, werken, school lopen, winkelen en zich ontspannen samen gaan.
Via intensieve wijkwerking willen we het sociaal weefsel versterken en integratie bevorderen.
Wij willen investeren in dorpen, buurten en wijken. Inspanningen voor sociale integratie, o.a. via buurthuizen, moet de mensen dichter bij elkaar brengen. Initiatieven vanuit de wijken krijgen onze steun.
 

Jeugd
Kinderen en jongeren hebben een belangrijke stem in onze gemeente.
Wij zorgen voor uitstekend onderwijs en investeren in schoolgebouwen.
We bouwen de kinderopvang uit, in de kinderkribbe of bij de onthaalmoeder, naschools of via speelpleinwerking in de vakanties, dit zowel met openbare als privé-initiatieven.
We vergroten de kansen op sport en ontspanning in onze wijken, dorpen, individueel of via de verenigingen. Uitgaan in eigen streek wordt realiteit. We investeren in jeugdlokalen.

Senioren

In overleg met de senioren, een steeds groter wordende groep in onze samenleving, werken we aan een aangepast beleid waarin kansen op ontspanning, vorming en aangepaste zorg centraal staan.

 

 

Vrije tijd, verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers brengen mensen dichter bij elkaar, daarom willen we hen blijven ondersteunen. Wij willen hen tevens aanzetten om nieuwe inwoners hierin mee te nemen.
We creëren voor elke inwoner voldoende kansen voor cultuur en sport, zowel recreatief als competitief. Materiële en financiële ondersteuning van de verenigingen vormt de spil in het beleid. Via creatieve initiatieven zijn verenigingen en individuen hierin partners.  
We blijven alle vrijwilligers stimuleren, steunen en bieden kansen op vorming. We tonen expliciet onze waardering.

Erfgoed
We bouwen verder aan behoud, beheer, ontsluiting en promotie van ons erfgoed en onze monumenten.  
Onze musea spelen hierin een belangrijke rol. Goed gekozen evenementen en feestelijkheden ondersteunen dit beleid.

Openbare werken
We spelen kort op de bal wat betreft onderhoud en herstel van onze straten, pleinen en verkeersinfrastructuur.
Burgers en bedrijven worden tijdig geïnformeerd over geplande openbare werken.
Met de verschillende nutsbedrijven worden afspraken gemaakt over de coördinatie van openbare werken en het respecteren van uitvoeringstermijnen. We onderzoeken sancties voor het niet correct naleven van die afspraken.  

Natuur en milieu
We werken verder aan  biodiversiteit, natuurbehoud en -beheer. Hier is het milieubeleidsplan richtinggevend.
Afval voorkomen is prioritair, daarnaast stimuleren we selectief ophalen en recycleren.
Sluikstorten en sluikverbranden pakken we systematisch en hard aan. De boetes worden verhoogd.
Geluidsoverlast langs de Ring (R0) wordt aangepakt.

Energie
Het gemeentebestuur engageert zich om van Beersel tegen 2030 een energieneutrale gemeente te maken. Door verder in te zetten op energiebesparing en nieuwe projecten die hernieuwbare energie opwekken mogelijk maken, streven we er naar tegen het einde van de legislatuur een derde van het traject af te leggen.  

Vlaams beleid.
Beersel groeit als een Vlaamse en gastvrije gemeente. Wij willen iedereen, inwoners en instellingen overtuigen om het Nederlandstalig karakter van onze gemeente te respecteren.
Tegelijk zetten we in op een gastvrij onthaalbeleid en helpen nieuwkomers onze taal te (leren) spreken.

Beersel, Europa en de wereld
Beersel heeft een open venster op Europa en de wereld. Inzet voor Noord-Zuid problematiek en solidariteit in eigen land zijn vanzelfsprekend.
We nemen initiatieven die de Europese gedachte ondersteunen.
We betrekken inwoners die de Belgische nationaliteit niet hebben dichter bij het bestuur.  

Werkgelegenheid en ondernemerschap
We nemen initiatieven om de werkgelegenheid en het ondernemerschap te vergroten.
We blijven meewerken aan initiatieven tot bevordering van werkgelegenheid en sociale tewerkstelling.
Het gemeentebestuur geeft buurtwinkels, horeca en markten een centrale plaats in elke deelgemeente en ontmoedigt projecten van grootschalige winkelketens.
Creativiteit en inspanningen voor streekproducten willen we breed ondersteunen.
We stimuleren een duurzame landbouw in onze gemeente en geven hen een stem in het debat rond natuurbehoud.

Documenten